شرایط وبسایت ما

شرایط و ضوابط وبسایت

حساب کاربری اعضا. تنها اعضا می‌تواند از حساب کاربری اعضا استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات اعضا و نیز فضای خاص در وب سرور که گردانش درجهت اعطای خدمات به اعضا برای او تخصیص داده است، در بر می‌گیرد. اعضا حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد، مگر آنکه از گردانش رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.

گذرواژه (Password)اعضا. اعضا موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. اعضا منفرداً مسوول تغییر و نگهداری گذرواژه اعضا است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری اعضا تامین گردد. اعضا منفرداً مسوول فاش نشدن گذرواژه خود است و گردانش درباره آن مسوولیتی ندارد. اگر اعضا گذرواژه خود را فراموش کند یا  گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، اعضا موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی شرکت را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می‌کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی گردانش را (بنا به صلاحدید شرکت منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، گردانش این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا از بخشی یا همه  درخواستهای اعضا مرتبط با خدمات گردانش و حساب کاربری او جلوگیری کند.

مالکیت حساب کاربری اعضا و وب سایت اعضا. اعضا می‌پذیرد، تضمین می‌کند و موافق است که مالک حساب کاربری اعضا تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در برنامه نویسی گردانش به عنوان مالک حساب کاربری اعضا(مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر(شامل تغییر مالک) در حساب کاربری اعضا با اطلاع کتبی گردانش ایجاد کند.  اعضا همچنین می‌پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری اعضا تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که اعضا اعضا صاحب وب سایت باشد.در مواردی که در مالکیت حساب کاربری اعضا و یا وب سایت شبهه ای وارد شود،  اعضا می‌پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی گردانش(شامل روالهای احراز هویت گردانش)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

استفاده قانونی و اخلاقی اعضا. اعضا موافق است که در استفاده از خدمات گردانش، قوانین مربوطه ( نه محدود ولی شامل قوانین کشوری)  را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط‌مشی گردانش، استفاده نکند.